De Thomashuizen zijn speciaal opgericht met de intentie om op een kleinschalige manier betere zorg te verlenen dan de reguliere instellingen. Klachten over kwaliteit van zorg komen dan ook keihard binnen en worden steevast meteen opgepakt. Vandaag pakt het Noordhollands Dagblad uit met een reeks artikelen over Thomashuis Middenmeer. Hierin wordt melding gemaakt van klachten over behandeling van bewoners door de vorige zorgondernemers van het Thomashuis.

 

De feiten in Thomashuis Middenmeer

In september heeft een ouder van een bewoner uit Thomashuis Middenmeer contact gezocht met De Drie Notenboomen (DDN), franchiseorganisatie achter het concept Thomashuis. Hierbij werd melding gedaan van mishandeling van bewoners door de toenmalige zorgondernemers Klaas en Jolanda Lengers.

Als gevolg hiervan hebben de ouders hun kinderen weggehaald uit het Thomashuis en is er door verschillende ouders een klacht ingediend bij de Inspectie Gezondheidszorg & Jeugd (IGJ). Deze overduidelijke vertrouwensbreuk tussen ouders en zorgondernemers heeft ertoe geleid dat de franchiseovereenkomst tussen DDN en de zorgondernemers is ontbonden. Hiervan werd op 9 oktober melding gemaakt in een persbericht dat te lezen is op de website van DDN.

Zoals verplicht door de Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg (Wkkgz) is er door Klaas en Jolanda Lengers eveneens een melding gedaan bij de IGJ.

Met het oog op het terugkeren van de rust in Thomashuis Middenmeer en het garanderen van een warm en liefdevol thuis voor alle bewoners heeft DDN interim-zorgondernemers aangesteld. Hiervan werd ook melding gemaakt in het eerder geciteerde persbericht.

De melding bij de IGJ heeft ertoe geleid dat deze de opdracht heeft gegeven om een onafhankelijke onderzoekscommissie te laten achterhalen wat er exact aan de hand was in Thomashuis Middenmeer. Dit onderzoek wordt op dit moment afgerond. De resultaten worden neergelegd bij de IGJ en zij gaan hiermee verder aan de slag. In dit onderzoek werden alle ouders, medewerkers en ex-medewerkers betrokken. Zij zijn ook allen meegenomen in de verschillende stappen die gezet zijn en nog gezet zullen worden.

Ondertussen zijn de bewoners teruggekeerd in Thomashuis Middenmeer en wordt er volop gezocht naar nieuwe zorgondernemers. Hiervoor vond er het afgelopen weekend een informatiebijeenkomst voor kandidaat-ondernemers plaats in het Thomashuis in Middenmeer. De interim-zorgondernemers zullen met hun nieuwe team medewerkers het Thomashuis leiden tot er geschikte nieuwe zorgondernemers deze taak kunnen overnemen.

Kwaliteitsbewaking in Thomashuizen

Het is bijzonder jammer dat de inhoud van de klacht bekend is nog voor het onderzoek door de IGJ is afgerond. Dit heeft immers een impact op alle Thomashuizen.

Het kiezen voor kleinschaligheid in het organiseren van zorg en wonen voor een kwetsbare medemens draagt risico’s in zich en daar is elke Thomashuis-ondernemer zich van bewust. Het geloof in de meerwaarde van de kleinschalige aanpak staat echter als een paal boven water, omdat er zo gezorgd kan worden dat aandacht maximaal naar de mens gaat en niet naar controlerende systemen die onontbeerlijk zijn in een grootschalige setting. Het streven naar eenvoud hierin is een maatschappelijke trend en daar zijn Thomashuizen al jaren koploper in.

Het werken aan open communicatie en een (onafhankelijk) luisterend oor bij problemen zijn permanente werkpunten. Elk Thomashuis voldoet hierbij aan de verplichtingen van de wet en wordt daarnaast onafhankelijk geëvalueerd door ARGO (een onderzoeksbureau dat is gelieerd aan de Universiteit van Groningen). Hierbij wordt specifiek gekeken met alle ouders en medewerkers naar de kwaliteit van zorg en welzijn.

In één van de artikelen wordt ook melding gemaakt van een grootschalig onderzoek door de IGJ naar kwaliteitsbewaking in alle Thomashuizen. De IGJ heeft een vragenlijst verspreid onder alle Thomashuizen waarmee ze inzicht wil krijgen in hoe er wordt omgegaan met kwaliteit van zorg. Dit onderzoek loopt en de resultaten zullen gebruikt worden door DDN, IGJ en alle Thomashuizen om verder te bouwen aan een gericht toetsingskader voor kleinschalige woonvoorzieningen.

Incidenten zijn nooit uit te sluiten maar situaties zoals in Thomashuis Middenmeer – onafhankelijk van wat waar of onwaar is – passen niet bij de Thomashuizen. Er wordt door alle zorgondernemers en door De Drie Notenboomen continu gewerkt om de visie die aan de grondslag ligt van het concept Thomashuis voor iedere bewoner te realiseren, nu en in de toekomst.