Platform voor transparantie

Versie december 2019

Dit is onze zoektocht naar een manier om zo transparant mogelijk te zijn over onze organisatie, wie we zijn en wat we doen. Waarom willen we dit? Omdat we binnen de zorg dingen op een andere manier durven organiseren. We geloven er in dat maximale openheid ons daarbij alleen maar sterker maakt.

Onze inspanningen in deze zoektocht bundelen we op dit platform voor transparantie. Op deze eerste versie vertellen we u over het bedrijf De Drie Notenboomen.
Verdere aanvullingen

  • April 2020: transparantie over de verschillende franchiseformules
  • Juni 2020: transparantie over de individuele zorgondernemers
  • September 2020: bijeenkomst met een grote verscheidenheid aan deelnemers om feedback te geven over onze organisatie en ideeën te verzamelen voor de toekomst

De Drie Notenboomen in het kort

De Drie Notenboomen (DDN) is de grootste franchiseorganisatie in de Nederlandse zorg, opgericht door Hans van Putten en sinds 2017 eigendom van Loek Winter.

De Drie Notenboomen heeft als missie om de gezondheidszorg persoonlijker, leuker en goedkoper te maken. 

Hiervoor heeft DDN 4 franchiseformules ontwikkeld met kleinschalige woonvormen voor verschillende doelgroepen. In elk franchiseformule ligt de nadruk op een zo gewoon mogelijk leven in een aangename omgeving.

Thomashuis
Kleinschalig wonen voor mensen met een verstandelijke beperking

Herbergier
Kleinschalige wonen voor mensen met geheugenproblemen

zorgbutler
Zelfstandig wonen voor ouderen met een lichte tot matige zorgvraag

Thomas-op-kamers_250
Begeleid zelfstandig wonen voor mensen met een licht verstandelijke beperking

Anno 2019 zijn er 118 Thomashuizen, 43 Herbergiers, 3 ZorgButlers en 1 Thomas Op Kamers.

Daarnaast wordt onderzocht of er franchiseformules voet aan de grond kunnen krijgen in het buitenland: de Thomashuizen in België en de Herbergier in Duitsland.

Organisatiestructuur & financiering

De Drie Notenboomen is een BV en is volledig eigendom van Loek Winter.

De directie van De Drie Notenboomen bestaat uit Ivo Richaers en Anke Blokhuis.

De franchisenemers binnen de franchiseformules van De Drie Notenboomen zijn zelfstandige zorgondernemers binnen een VOF (vereniging onder firma). De franchisenemers zijn aan De Drie Notenboomen verbonden via een franchiseovereenkomst.

De Drie Notenboomen is geen zorgaanbieder in de zin van de Wkkgz (Wet Kwaliteit Klachten Geschillen Zorg). De individuele franchisenemers zijn dat wel. Zij zijn verantwoordelijk voor de kwaliteit van zorg en welzijn voor hun bewoners. De Drie Notenboomen als franchisegever is verantwoordelijk voor de kwaliteit van de franchiseorganisatie en de franchiseformules.

De leveringsketen met de direct en indirect betrokkenen en de maatschappelijk belanghebbenden ziet er als volgt uit:

Kwaliteit van de bedrijfsorganisatie

De Drie Notenboomen heeft een ISO 9001:2015 certificaat. Dit certificaat werd in juli 2019 afgeleverd door Bureau Veritas Certification Nederland na een tussentijdse audit in maart 2019.

Bureau Veritas heeft op verzoek van De Drie Notenboomen haar managementsysteem beoordeeld tegen de norm ISO9001:2015 op basis van een steekproef en diverse Thomashuizen. Er is hierbij getoetst tegen de ISO 9001:2015 norm, eigen kwaliteits- en wettelijke eisen, klanteisen en eisen van andere stakeholders. 

Kwaliteit van de franchiseformules

Het borgen van de kwaliteit van de franchiseformules is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van de franchisegever en de franchisenemer. Beide hebben een rol in het realiseren van een warm thuis waar kwalitatieve zorg wordt geleverd:

  • De franchisenemer door het creëren van een huislijke omgeving en het bieden van goede zorg voor de bewoners
  • De franchisegever door het inrichten van dienstverlening (via middelen, opleiding en advies) voor en het faciliteren van een lerend netwerk van franchisenemers 

Om de kwaliteit van de franchiseformules te bewerkstelligen worden er verschillende instrumenten gebruikt.

Formulehandboek

Elk franchiseformule heeft een handboek dat de missie & visie van de formule vertaalt naar praktische handvatten voor de verwezenlijking ervan door de zorgondernemers. Dit handboek is beschikbaar voor alle zorgondernemers en wordt continu aangepast om de franchiseformules relevant te houden in elk tijdskader.

Opleiding & Intervisie

Voor alle franchiseformules is er een opleidingsaanbod beschikbaar, waarbij een onderscheid gemaakt wordt tussen startende en ervaren zorgondernemers. Het opleidingsaanbod wordt continu doorontwikkeld en sluit aan bij de leerbehoeften van de zorgondernemers en ontwikkelingen in wet- en regelgeving.

In alle franchiseformules wordt uitwisseling van informatie en ervaring gestimuleerd via intervisie tussen zorgondernemers.

ARGO onderzoeken

De Drie Notenboomen heeft een samenwerking met het onafhankelijke externe kwaliteitsbureau ARGO (Advies, Research, Gezondheidszorg en Ouderenbeleid), dat verbonden is aan de Rijksuniversiteit Groningen.

Voor de franchiseformules van DDN is door ARGO een meerjarenplan ontwikkeld om de kwaliteit van leven te toetsen. Doel hiervan is dat samen met de vertegenwoordigers en medewerkers de dialoog aangaan wordt om de kwaliteit naar een hoger niveau te tillen.

(Hieronder vind je de gemiddelde ARGO-cijfers per formule.)

Kwaliteitsmanagementsysteem Thomashuizen

Binnen de Thomashuizen wordt een bedrijfskundig kwaliteitsmanagementsysteem gehanteerd dat onderdeel is van de bovenvermelde ISO-certificering, en dat als toetsingskader wordt gebruikt om de geldigheid van de ISO-stempel te evalueren. Mede dankzij dit kwaliteitsmanagementsysteem behoudt de formule een ISO-certificaat. Hiermee kan de continuïteit en kwaliteit van de dienstverlening van DDN aangetoond worden én wordt zichtbaar gemaakt dat de Thomashuizen aan alle geldende wet- en regelgeving voldoen.

Kwaliteitskader Herbergier

Bij de Herbergier wordt een eigen kwaliteitskader gebruikt dat is ontstaan uit de visie van de Herbergier en o.a. een naar de Herbergier aangepaste versie van het kwaliteitskader verpleeghuiszorg omvat. Alle Herbergiers worden elke 2 jaar onderworpen aan een audit die evalueert of er aan dit kader voldaan wordt.

De Drie Notenboomen in cijfers

Vastgoed bij De Drie Notenboomen

Geen eigen vastgoed 

Al bij het ontstaan van De Drie Notenboomen en tijdens het opzetten van de eerste Thomashuizen is er bewust voor gekozen om het vastgoed niet in eigen beheer te nemen. Vastgoed is een essentieel onderdeel van onze werking, maar DDN wil geen bakstenen bezitten. Dat zit niet in het kerntakenpakket. De expertise van DDN zit in het faciliteren van professionals in de zorg, en met de vastgoedexpertise van anderen wordt er voor een unieke combinatie gezorgd. 

In Nederland wordt er bewust met woningcorporaties gewerkt omdat zij net als DDN een sociaal oogmerk hebben. Dit brengt met zich mee dat er mooie panden ontwikkeld kunnen worden binnen een overeenkomst met een laag rendement. Dit houdt de kostprijs van het wonen voor alle bewoners betaalbaar. 

Het werken met maatschappelijk verantwoord vastgoed en dito partners is tevens verankerd in een prioriteitsaandeel dat in handen is van Teuntje van Putten, dochter van DDN-oprichter Hans van Putten. Met dit aandeel heeft Teuntje van Putten een veto met betrekking tot de keuze voor samenwerkingspartners. 

Samenwerking 

Inmiddels zijn er voor meer dan 160 panden samenwerkingen met 31 woningcorporaties en 2 private – sociaal gedreven – investeerders (Van Ginkel & Stadsherstel). Er worden samenwerkingen op lange termijn (10 tot 20 jaar) gesloten via huurovereenkomsten. Het DDN-vastgoedteam ondersteunt en begeleidt de woningcorporaties richting de realisatie en het onderhoud van een pand. Het onderhoud is geregeld via een reguliere onderhoudsverdeling huurder-verhuurder. 

Bij verlenging van contracten onderhandelt DDN over de investeringen die nodig zijn voor de verlenging en het up-to-date houden van het huisvestingsconcept. 

Stichting Onroerend Goed DDN

De Stichting Onroerend Goed DDN heeft als doel:

  • het doen waarborgen van de continuïteit van het vastgoed en haar financiële positie bij de woonzorgconcepten van De Drie Notenboomen waaronder in elk geval van de concepten: Thomashuis, Herbergier, Zorgbutler en Thomas op Kamers en eventuele nieuwe toekomstige concepten;
  • betaalbare huisvesting bieden aan kleinschalige woonzorgconcepten van De Drie Notenboomen;
  • het bevorderen van de volkshuisvesting en meer in het bijzonder huisvesting van personen met een zorgindicatie, en voorts al hetgeen wat met het bovenstaande verband houdt of daaraan bevorderlijk kan zijn.

Vanaf 1 januari 2020 zullen alle huurstromen via de stichting verlopen, zodat het vastgoedbeheer met alle inkomsten en uitgaven zo overzichtelijk mogelijk wordt.