Wij durven in de zorg dingen op een andere manier organiseren. Wij maken hiervoor bewuste keuzes omdat we ervan overtuigd zijn dat ze bijdragen tot onze ambitie, namelijk de zorg persoonlijker, leuker en goedkoper maken. We geloven er in dat maximale openheid ons daarbij alleen maar sterker maakt.

Op dit Platform voor Transparantie willen we informatie bundelen. Informatie over de franchiseorganisatie De Drie Notenboomen, over de verschillende franchiseformules die we hebben, over de keuzes die we maken en de middelen die we gebruiken. We willen hiermee tonen hoe onze organisatie werkt en wat de gevolgen ervan zijn.

De Drie Notenboomen in het kort

De Drie Notenboomen (DDN) is de toonaangevende franchiseorganisatie in de Nederlandse zorg op het vlak van kleinschalige woonvoorzieningen, opgericht door Hans van Putten in 2003 en sinds 2017 eigendom van Loek Winter.

De Drie Notenboomen heeft als missie om de gezondheidszorg persoonlijker, leuker en goedkoper te maken. Hiervoor hebben we vier franchiseformules ontwikkeld met kleinschalige woonvormen voor verschillende doelgroepen. In elk franchiseformule ligt de nadruk op een zo gewoon mogelijk leven in een aangename omgeving.

Organisatiestructuur & financiering

De Drie Notenboomen BV

De Drie Notenboomen is een BV en is volledig eigendom van Loek Winter. De directie van De Drie Notenboomen bestaat uit Inez Frencken en Roger Lof. Chantal Weijers is directeur van de Stichting Onroerend Goed DDN. Loek Winter en Anke Blokhuis zijn bestuurder.

De Drie Notenboomen is geen zorgaanbieder in de zin van de Wkkgz (Wet Kwaliteit Klachten Geschillen Zorg). De individuele franchisenemers zijn dat wel. Zij zijn verantwoordelijk voor de kwaliteit van zorg en welzijn voor hun bewoners. De Drie Notenboomen als franchisegever is verantwoordelijk voor de kwaliteit van de franchiseorganisatie en de franchiseformules.

De Stichting Onroerend Goed DDN

Vanaf 1 januari 2020 verlopen alle huurstromen via de Stichting Onroerend Goed DDN (SOG DDN). Dit maakt het vastgoedbeheer met alle inkomsten en uitgaven zo overzichtelijk mogelijk. Verdere toelichting over de SOG is onderaan deze pagina te lezen. De stichting heeft een Raad van Afgevaardigden. Dit is een overleg- en consultatie-orgaan bestaande uit vertegenwoordigers van de franchiseverenigingen van de Thomashuizen en de Herbergier. Alle personeelsleden die zich bezig houden met vastgoedmanagement, -beheer en -ontwikkeling zijn werkzaam bij de SOG DDN.

Het organogram van De Drie Notenboomen, inclusief de Stichting Onroerend Goed (SOG) DDN, ziet er als volgt uit:

De franchiseformules

De franchisenemers binnen de franchiseformules van De Drie Notenboomen zijn zelfstandige zorgondernemers binnen een VOF (vennootschap onder firma). De franchisenemers zijn aan De Drie Notenboomen verbonden via een franchiseovereenkomst.

Jaarlijks wordt door De Drie Notenboomen een benchmark opgemaakt om inzicht te geven in de inkomsten, uitgaven en resultaten van de individuele vestigingen. De benchmarks van de jaren 2019, 2020 en 2021 zijn hier te zien.

 

Kwaliteit van de bedrijfsorganisatie

De Drie Notenboomen heeft een ISO 9001:2015 certificaat. Dit certificaat werd op 20 augustus 2018 afgeleverd door Bureau Veritas Certification Nederland en is geldig tot 6 februari 2024. Jaarlijks vindt er een herkeuring plaats.

Bureau Veritas heeft op verzoek van De Drie Notenboomen haar managementsysteem beoordeeld tegen de norm ISO9001:2015 op basis van een steekproef en diverse Thomashuizen. Er is hierbij getoetst tegen de ISO 9001:2015 norm, eigen kwaliteits- en wettelijke eisen, klanteisen en eisen van andere stakeholders. 

Kwaliteit van de franchiseformules

Het borgen van de kwaliteit van de franchiseformules is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van de franchisegever en de franchisenemer. Beide hebben een rol in het realiseren van een warm thuis waar kwalitatieve zorg wordt geleverd:

  • De franchisenemer door het creëren van een huislijke omgeving en het bieden van goede zorg voor de bewoners
  • De franchisegever door het inrichten van dienstverlening (via middelen, opleiding en advies) voor en het faciliteren van een lerend netwerk van franchisenemers 

Om de kwaliteit van de franchiseformules te bewerkstelligen worden er verschillende instrumenten gebruikt.

Formulehandboek

Elk franchiseformule heeft een handboek dat de missie & visie van de formule vertaalt naar praktische handvatten voor de verwezenlijking ervan door de zorgondernemers. Dit handboek is beschikbaar voor alle zorgondernemers en wordt continu aangepast om de franchiseformules relevant te houden in elk tijdskader. De handboekonderdelen die betrekking hebben op zorg worden opgesteld in afstemming met de besturen van de franchiseverenigingen van de verschillende formules.

Opleiding & Intervisie

Voor alle franchiseformules is er een opleidingsaanbod beschikbaar, waarbij een onderscheid gemaakt wordt tussen startende en ervaren zorgondernemers. Het opleidingsaanbod wordt continu doorontwikkeld en sluit aan bij de leerbehoeften van de zorgondernemers en ontwikkelingen in wet- en regelgeving. In alle franchiseformules wordt uitwisseling van informatie en ervaring gestimuleerd via intervisie tussen zorgondernemers.

ARGO onderzoeken

De Drie Notenboomen heeft een samenwerking met het onafhankelijke externe kwaliteitsbureau ARGO (Advies, Research, Gezondheidszorg en Ouderenbeleid), dat verbonden is aan de Rijksuniversiteit Groningen. Voor de franchiseformules van DDN is door ARGO een meerjarenplan ontwikkeld om de kwaliteit van leven te toetsen. Doel hiervan is dat samen met de vertegenwoordigers en medewerkers de dialoog wordt aangegaan om de kwaliteit naar een hoger niveau te tillen.

Lees hier het ARGO jaarrapport Thomashuis 2022 en het ARGO jaarrapport Herbergier 2022 ARGO jaarrapport Herbergier 2022.

Kwaliteitskader Thomashuis

Binnen Thomashuis wordt een bedrijfskundig kwaliteitsmanagementsysteem gehanteerd dat onderdeel is van de bovenvermelde ISO-certificering, en dat als toetsingskader wordt gebruikt om de geldigheid van de ISO-stempel te evalueren. Mede dankzij dit kwaliteitsmanagementsysteem behoudt de formule een ISO-certificaat. Hiermee kan de continuïteit en kwaliteit van de dienstverlening van DDN aangetoond worden én wordt zichtbaar gemaakt dat de Thomashuizen aan alle geldende wet- en regelgeving voldoen.

Kwaliteitskader Herbergier

Bij Herbergier wordt een eigen kwaliteitskader gebruikt dat is ontstaan uit de visie van Herbergier en o.a. een naar Herbergier aangepaste versie van het kwaliteitskader verpleeghuiszorg omvat. Alle Herbergiers worden elke 2 jaar onderworpen aan een audit die evalueert of er aan dit kader voldaan wordt.

De Drie Notenboomen in cijfers

(Bron: jaarrekeningen De Drie Notenboomen, ARGO)

Vastgoed bij De Drie Notenboomen

Geen eigen vastgoed 

Al bij het ontstaan van De Drie Notenboomen en tijdens het opzetten van de eerste Thomashuizen is er bewust voor gekozen om het vastgoed niet in eigen beheer te nemen. Vastgoed is een essentieel onderdeel van onze werking, maar DDN wil geen bakstenen bezitten. Dat zit niet in het kerntakenpakket. De expertise van DDN zit in het faciliteren van professionals in de zorg, en met de vastgoedexpertise van anderen wordt er voor een unieke combinatie gezorgd. 

In Nederland wordt er bewust met woningcorporaties gewerkt omdat zij net als DDN een sociaal oogmerk hebben. Dit brengt met zich mee dat er mooie panden ontwikkeld kunnen worden binnen een overeenkomst met een laag rendement. Dit houdt de kostprijs van het wonen voor alle bewoners betaalbaar. 

Samenwerking 

Inmiddels zijn er voor 168 panden samenwerkingen met 31 woningcorporaties en 2 private – sociaal gedreven – investeerders (Van Ginkel & Stadsherstel). Er worden samenwerkingen op lange termijn (10 tot 20 jaar) gesloten via huurovereenkomsten. Het DDN-vastgoedteam ondersteunt en begeleidt de woningcorporaties richting de realisatie en het onderhoud van een pand. Het onderhoud is geregeld via een reguliere onderhoudsverdeling huurder-verhuurder. Bij verlenging van contracten onderhandelt DDN over de investeringen die nodig zijn voor de verlenging en het up-to-date houden van het huisvestingsconcept. 

Stichting Onroerend Goed DDN

De Stichting Onroerend Goed DDN heeft als doel:

  • het doen waarborgen van de continuïteit van het vastgoed en haar financiële positie bij de woonzorgconcepten van De Drie Notenboomen waaronder in elk geval van de concepten: Thomashuis, Herbergier, Zorgbutler en Thomas Op Kamers en eventuele nieuwe toekomstige concepten;
  • betaalbare huisvesting bieden aan kleinschalige woonzorgconcepten van De Drie Notenboomen;
  • het bevorderen van de volkshuisvesting en meer in het bijzonder huisvesting van personen met een zorgindicatie, en voorts al hetgeen wat met het bovenstaande verband houdt of daaraan bevorderlijk kan zijn.